ContentStart

Temasider

Her finner du aktuelle temaer og UHRs aktiviteter, oppgaver og roller innenfor disse.

Nye UHR

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon som skal fremme medlemsinstitusjonenes interesser, bidra til samordning og arbeidsdeling i sektoren og skape gode møteplasser for universiteter og høyskoler, nasjonale myndigheter samt andre nasjonale og internasjonale aktører.

UHRs representantskap, som består av rektorer og direktører ved medlemsinstitusjonene, har bedt generalsekretæren om å videreutvikle organisasjonen. UHRs reviderte vedtekter og forslag til fremtidig organisering skal vedtas på representantskapsmøtet i november 2017. For at beslutningsgrunnlaget skal være best mulig, ønsker vi medlemsinstitusjonenes tilbakemelding på forslag til ny organisering av UHR. Høringsfristen var 21. september 2017.09.29

FoU-basert utdanning

Denne siden inneholder informasjon fra arbeidsgruppen om FoU-basert utdanning.

UHRs arbeid med fagfornyelsen i grunnopplæringen
Innovasjon

Denne siden inneholder UHRs inspirasjonsnotat om innovasjon - definisjoner, prinsipper og råd, policyanbefalinger samt eksempelsamling og ressurser

Karrierepolitikk

Konkurransen om talentene øker. Kravene om å rekruttere de beste og gi dem så god oppfølging at de blir værende ved institusjonen, er sterke. For at norske institusjoner kan tilby utdanning av beste kvalitet og hevde seg sterkere i den internasjonale konkurransen om talenter og forskningsmidler, må ledere på alle nivåer prioritere god rekrutterings- og karrierepolitikk høyere. En arbeidsgruppe nedsatt av UHR mener det som skal til er en helhetlig karrierepolitikk ved alle norske UH-institusjoner.

Karaktersystemet

Det norske karaktersystemet er fastsatt i Lov om universiteter og høyskoler (§ 3-9), med skalaene A-F og bestått/ikke-bestått. Dagens karaktersystem ble innført for å få en nasjonal karakterskala som kunne være felles for all høyere utdanning i Norge. UHR arbeider for en felles forståelse for bruken av dette karaktersystemet.

Kvalifikasjonsrammeverk

Dette er en samleside med presentasjoner fra tema- og erfaringskonferanse samt nyttige lenker i forbindelse med arbeid med kvalifikasjonsrammeverk.

Lederutvikling

Her finner du oversikt over UHRs lederutviklingsprogrammer for rektorene og dekanene ved våre medlemsinstitusjoner.

Merittering

Denne siden gir en oversikt over arbeidet med merittering av utdanning ved UH-institusjonene.

Stortinget vedtok ved behandlingen av Meld. St. 16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kvalitetsmeldingen) 7. juni 2017 at alle universiteter og høyskoler, alene eller sammen med andre, i løpet av to år skal ha etablert meritteringssystemer som bidrar til at arbeidet med å utvikle god undervisning verdsettes.

Migrasjon og flyktningsituasjon

UH-sektoren er opptatt av at flyktninger som har avbrutt sin utdanning i hjemlandet skal få mulighet til å fullføre den her så raskt som mulig. Flere universiteter og høyskoler har satt i gang en dugnad for flyktninger som kommer til Norge: informasjonsmøter, mentorordninger, praktisk hjelp, språkopplæring med mer.

I tillegg til arbeidet som skjer på institusjonene vil UHR legge til rette for informasjon og erfaringsutveksling i sektoren i UHRs råd og utvalg. Universitets- og høgskolerådet (UHR) har opprettet et nettverk bestående av de største utdanningsinstitusjonene, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Samordna opptak (fra FSAT), Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU), Forskningsrådet (NFR) og Statens lånekasse for utdanning for å utveksle informasjon. 

Nasjonale retningslinjer
Open Access
Opphavsrett - forhandlinger

UHR er universitetene og høgskolenes forhandlingspartner i forhold til opphavsrettsorganisasjonene. Her finner du informasjon om avtaler, forhandlinger og andre utredninger og arbeidsdokument i forbindelse med opphavsrettsspørsmål og forhandlinger. 

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon

Dette er UHRs samleside om samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) i forbindelse med de ulike prosjektene hvor UHRs nasjonale råd, fakultetsmøter og utvalg er involvert og har blitt tildelt SAK-midler til fagstrategisk samarbeid og koordinering. I tillegg til å lenke til ulike prosjekter er det også lenker til ulike oppslag om SAK i forbindelse med disse tildelingene.

Sentre for fremragende utdanning
Utredning om etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU)
Språkpolitisk plattform

Her finnes UHRs språkpolitiske plattform og lenker til UHRs medlemsinstitusjoners språkstrategier.

Statsbudsjettet

På denne samlesiden finnes UHRs arbeid og innspill til statsbudsjett, reaksjoner på statsbudsjett samt UHRs notat til høringsmøtene på Stortinget.

Terminologi
Totalkostnadsmodell - TDI

TDI-modellen er en felles nasjonal modell som synliggjør alle kostnader i sektorens ulike prosjekter og aktiviteter, inkludert forskningsprosjekter med ekstern finansiering. TDI-modellen innføres for fullt fra 2014 og skal benyttes i søknader som sendes til Forskningsrådet i 2014. I Tildelingsbrev 2014 fra Kunnskapsdepartementet (KD) står det at belastning av indirekte kostnader skal beregnes gjennom TDI-modellen med mindre prosjektets omfang eller kompleksitet er av en slik art at en enklere beregningsmodell kan legges til grunn. KD vil vurdere å gjøre TDI-modellen obligatorisk fra 2015.  På denne samlesiden om TDI-modellen finnes veiledninger, rapporter, regneark med mer.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Som en oppfølging av et nasjonalt seminar om vitnemål 8. desember 2010 i Bergen, i regi av SIU og Bologna-ekspertene vedtok Universitets- og høgskolerådets utdanningsutvalg å oppnevne en arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg.

Karakterundersøkelsen 2012-13

Helse og sosialfagutdanningene

ContentEnd