ContentStart

Utvalg

Universitets- og høgskolerådets styre vedtok på møte 21. juni 2000 å opprette tre sektorovergripende utvalg: Administrasjonsutvalg, forskningsutvalg og utdanningsutvalg (tidligere studieutvalget). Bibliotekutvalget ble vedtatt opprettet på styremøtet 21. mai 2001. Nasjonalt utvalg for universitetsmuseene videreføres. UHR har også sekretærfunksjon for det nasjonale publiseringsutvalget, kjønnsbalanse i forskning (kif-komitéen) og Lærebokutvalget for høyere utdanning.

Forskningsutvalget
Forskningsutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder forskningspolitikk og forskerutdanning.
Utdanningsutvalget
Utdanningsutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder utdanningsstrategiske og utdanningspolitiske spørsmål.
Administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder administrative fellesoppgaver innenfor medlemsinstitusjonenes forvaltningsområde.
Forhandlingsutvalg

Forhandlingsutvalget til UHR har ansvar for å føre UH-sektorens forhandlinger med rettighetshaverorganisasjoner. Det gjelder først og fremst forhandlinger med Kopinor og Norwaco. 

Bibliotekutvalget
Bibliotekutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.
Museumsutvalget
Museumsutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder samarbeid og koordinering innen universitetsmuseenes arbeidsområde.
Lærebokutvalget

1. januar 2018 ble sekretariatet for lærebokutvalget for høyere utdanning overført til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Klikk her for å gå direkte til lærebokutvalgets nye nettside.

Det nasjonale publiseringsutvalget

UHR har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet etablert et permanent publiseringsutvalg. Det nasjonale publiseringsutvalget er et nasjonalt utvalg med ansvar for den faglige forvaltningen av System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Utvalget er formelt knyttet til UHR og rapporterer til UHRs styre. Utvalget ledes av professor Nils Erik Gilhus ved Universitetet i Bergen.

ContentEnd