Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Råd og utvalg

Utvalg

Universitets- og høgskolerådets styre vedtok på møte 21. juni 2000 å opprette tre sektorovergripende utvalg: Administrasjonsutvalg, forskningsutvalg og utdanningsutvalg (tidligere studieutvalget). Bibliotekutvalget ble vedtatt opprettet på styremøtet 21. mai 2001. Nasjonalt utvalg for universitetsmuseene videreføres. UHR har også sekretærfunksjon for det nasjonale publiseringsutvalget, kjønnsbalanse i forskning (kif-komitéen) og Lærebokutvalget for høyere utdanning.

Nasjonale råd

Universitets- og høgskolerådet har opprettet tre sektorovergripende nasjonale råd. Rådene er Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (NRKU), Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) og Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Fra 1. januar 2017 er Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) og Nasjonalt fakultetsmøte for realfag (NFmR) organisert i ny fagstrategisk enhet for MNT-feltet, UHR-MNT.

Reglement for UHRs fagstrategiske enheter, herunder nasjonale fakultetsmøter, nasjonale råd og nasjonale profesjonsråd.

NFE-HS

Nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag

Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFE-HS) er en enhet i Universitets- og høgskolerådet som skal arbeide for å styrke høyere utdanning, forskning og utviklingsarbeid samt innovasjon innenfor helse- og sosialfagene. Enheten skal på eget initiativ eller etter anmodning fra medlemsinstitusjonene, de nasjonale profesjonsrådene for utdanning og forskningn innen helse- og sosialfag, eller andre av UHRs organer gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål av tverrfaglig eller tverrprofesjonell karakter og andre saker av felles interesse.

Denne enheten består av representanter for alle medlemsinstitusjonene som tilbyr utdanning innen helse- og sosialfag, lederne for de nasjonale profesjonsrådene (NPR-HS), representanter for studenter, brukere og praksisfeltet. NFE-HS har også oppnevnte observatører

Arbeidsutvalget i NFE-HS består av 11 medlemmer. Utvalget skal møtes etter behov mellom møtene i NFE-HS og vil være ansvarlig for å følge opp aktuelle saker. 

UHRs sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for NFE-HS og forbereder saker og følger opp vedtak både fra NFE-HS og arbeidsutvalget.

Handlingsplan
NFE-HS har vedtatt handlingsplan for perioden 2017-2018. Den ligger her

Nasjonale profesjonsråd for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag (NPR-HS)
Det er etablert 14 NPR-HS. Klikk her for mer informasjon. 

NPR-HS

Nasjonale profesjonsråd innen helse- og sosialfagområdet

Om profesjonsrådene
Det er etablert 14 nasjonale profesjonsråd for utdanning og forskning innen helse- og sosialfagområdet (NPR-HS). Disse skal arbeide for å styrke høyere utdanning, forskning, utviklingsarbeid og innovasjon innenfor sitt fag-/profesjonsområde. Enhetene skal gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål på eget initiativ eller etter anmodning fra medlemsinstitusjonene, de nasjonale fag- og profesjonsspesifikke rådene som hører in under fagområdet, eller andre organer under UHR. NFE-HS og profesjonsrådene skal ha en tett dialog og samarbeide om saker av tverrfaglig og tverrprofesjonell interesse. 

Hvert NPR-HS kan ha to medlemmer fra hver institusjon som tilbyr utdanning innenfor et bestemt fag- og utdanningsområde. NPR-HS skal dessuten oppnevne representant fra praksisfeltet samt ha studentrepresentant fra NSO.  Profesjonsrådene kan også oppnevne observatører.

Det er fastsatt eget mandat og retningsliner for de nasjonale profesjonsrådene. Det er tilgjengelig her.

 

Oversikt over profesjonsrådene
Listene over medlemmer og møtereferater oppdateres fortløpende. En samlet oversikt over profesjonsrådene og deres ledere finner her her.

NFE-Samisk

Nasjonal fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning

UHR fikk i 2014 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å etablere en fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning. Bakgrunnen for å etablere enheten er rapporten "Langs lange spor - om samisk forskning og høyere utdanning" som ble utarbeidet av Butenschøn-utvalget. Se rapporten her: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/forskning/rapporter/langs_lange_spor-.pdf

Utvalget foreslår i denne rapporten å opprette et «samordningsråd for høyere utdanningsinstitusjoner med ansvar for samisk forskning og høyere utdanning». Universiteter og høgskoler med samisk utdanning og/eller forskning ble invitert til å delta. Enhetens mandat ble godkjent av UHRs styre 3. februar 2015. Fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning hadde sitt første møte 9. desember 2014 og ble konstituert 19. mars 2015.

UHR-MNT

Nasjonal fagstrategisk enhet for MNT-feltet (UHR-MNT) er en enhet i Universitets- og høgskolerådet som skal styrke høyere utdanning, forskning og utviklingsarbeid samt innovasjon innenfor matematiske, naturvitenskapelige og teknologisk fag. Enheten skal på eget initiativ eller etter anmodning fra medlemsinstitusjonene, fra undergruppene MNT-utdanning, MNT-fagråd og MNT-publisering, eller andre av UHRs organer gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål av tverrfaglig eller tverrprofesjonell karakter og andre saker av felles interesse. UHR-MNT erstatter de to tidligere organene: Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) og Nasjonalt fakultetsmøte for realfag (NFmR). 

Nasjonale profesjonsråd

Råd for profesjonsutdanninger på universitets- og høgskolenivå er opprettet av Universitets- og høgskolerådet for å samordne høyere utdanning og forskning innenfor profesjonsfagområder som ikke er organisert under nasjonale fakultetsmøter eller Nasjonale råd for helse- og sosialfaglig, lærer-, teknologisk, og økonomisk-administrativ utdanning. De sistnevnte er etablert etter avtale med Utdannings- og forskningsdepartementet og følger egne reglementer. Profesjonsrådene skal gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra institusjonene som gir den aktuelle utdanningen eller fra Universitets- og høgskolerådet.

De nasjonale profesjonsrådene for utdanning og forskning på det helse- og sosialfaglige området er underlagt et eget reglement. Oversikt over disse rådene foreligger her.

 

Nasjonale fakultetsmøter

UHR har opprettet nasjonale fakultetsmøter for humaniora, samfunnsvitenskaplige fag og juridiske fag. De nasjonale fakultetsmøtene er opprettet av Universitets- og høgskolerådet som samarbeidsorganer for universitetenes fakulteter og for tilsvarende enheter ved vitenskapelige og statlige høgskoler. De nasjonale fakultetsmøtene skal samordne høyere utdanning og forskning innenfor sine fagområder. De skal gi råd i overordnede fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra medlemsinstitusjonene, UHR eller de nasjonale fagrådene som hører inn under fagområdet. Fakultetsmøtene kan på eget initiativ ta opp saker innen sine fagområder. Oppfølging av slike saker gjøres gjennom den enkelte institusjon eller gjennom UHR.

Nasjonale fagråd
De nasjonale fagrådene etableres av Universitets- og høgskolerådet som samarbeidsorganer for de faglige grunnenhetene under universitetenes fakulteter og for tilsvarende fagmiljø ved andre høgre læresteder. De nasjonale fagrådene vil normalt være tilordnet et nasjonalt fakultetsmøte. I saker som berører flere fagråd, vil de nasjonale fakultetsmøtene ha ansvaret for koordinering. De nasjonale fagrådene skal gi råd i spørsmål av faglig art etter anmodning fra medlemsinstitusjonene eller fra Universitets- og høgskolerådet eller fra vedkommende nasjonale fakultetsmøte. Fagrådene kan også på eget initiativ eller etter anmodning fra andre faglige organer ta opp saker innenfor sitt virkeområde. Oppfølging av slike saker gjøres gjennom den enkelte institusjon eller gjennom relevant fakultetsmøte videre til Universitets- og høgskolerådet.
Andre utvalg og komiteer

ContentEnd