Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Valgreglement


Valgreglement for valgkomitéer til UHRs styre

Fra Universitets- og høgskolerådets vedtekter § 4b:

b) Valg av leder og nestleder
Representantskapet velger Universitets- og høgskolerådets leder og nestleder blant medlemsinstitusjonenes rektorer i separate valg på det ordinære representantskapsmøtet med to års mellomrom. Hvis leder kommer fra et universitet eller en vitenskapelig høyskole, skal nestleder komme fra en høyskole og omvendt. Leder og nestleder skal være rektorer.

Valget foretas på grunnlag av en innstilling fra en valgkomité utpekt på foregående
representantskapsmøte. Også andre enn de som er innstilt av denne er valgbare.

Hvis leder og nestleder trer ut og det gjenstår minst ett år av vedkommendes valgperiode,
velger representantskapet ny leder eller nestleder for resten av valgperioden. Hvis det
gjenstår mindre enn ett år av valgperioden, utpeker styret selv ny leder eller nestleder.

Lederen – og i dennes sted nestlederen – leder representantskapet og styret, og er
Universitets- og høgskolerådets talsperson overfor offentlige myndigheter og allmennheten.

Fra Universitets- og høgskolerådets vedtekter § 5:

Styret skal bestå av rektorer og direktører, eller prorektorer fra institusjoner med enhetligledelse. Flertallet skal være rektorer.

Styret settes sammen slik:

  • representanter fra universiteter og store høyskoler. Det skal være en rimelig fordeling
    mellom gamle universiteter, nye universiteter og store høyskoler.
  • 2 representanter fra vitenskapelige høyskoler og kunsthøyskoler
  • 1 representant fra små høyskoler
  • Leder og nestleder i Norsk studentorganisasjon

Universitets- og høgskolerådets valgte leder og nestleder (se § 4, bokstav b, 1. avsnitt) er leder og nestleder for styret.

Representantskapet velger styremedlemmer med personlige varamedlemmer blant
rektorene og direktørene for henholdsvis universitetene, de vitenskapelige høyskolene og
høyskolene som angitt ovenfor med to års mellomrom. Personlig varamedlem skal ikke
komme fra samme institusjon som styremedlemmet vedkommende er vara for. Valget

gjelder for to år, med mulighet for gjenoppnevning to ganger. Valget foretas på grunnlag av
en innstilling fra en valgkomité utpekt på foregående representantskapsmøte. Også andre
enn de som er innstilt av denne er valgbare. Hvis et styremedlem trer ut og det gjenstår
minst ett år av vedkommendes valgperiode, velger representantskapet et nytt medlem for
resten av perioden. Hvis det gjenstår mindre enn ett år av valgperioden, utpeker styret selv
det nye medlemmet.

Norsk studentorganisasjon foreslår to varamedlemmer. De oppnevnes for ett år av gangen.

Valgkomitéen

Valgkomitéen består av tre personer fra UH-sektoren samt en studentrepresentant utpekt av Norsk studentorganisasjon. En representant i valgkomitéen bør komme fra det sittende styret.
Representantskapet skal også velge hvem som skal være leder av valgkomitéen.

Det er valg hvert annet år. Ved hvert valg skal det velges leder og nestleder. Valgkomitéen, som
normalt oppnevnes på representantskapsmøtet om høsten, skal ferdigstille sin innstilling slik at
innstillingen sendes ut til representantskapet sammen med de øvrige papirene til
representantskapsmøtet påfølgende vår – normalt 14 dager før møtet. En kort CV for kandidatene
skal vedlegges innstillingen.

Innstillingen skal ha nødvendig balanse geografisk og likestillingsmessig, og det bør vurderes en
tilfredsstillende spredning i fagretninger. Valgkomiteen skal forespørre mulige kandidater før
forslaget sendes representantskapets medlemmer.

Fastsatt av UHRs representantskap 26. mai 2010 med senere endringer 16. november 2016.

ContentEnd