Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

EU

Det foregår et omfattende samarbeid mellom Norge og EU på utdannings- og forskningsområdet. Se også Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island.

Gjennom EØS-samarbeidet deltar Norge fullt ut i de europeiske utdanningsprogrammene Sokrates og Leonardo da Vinci og i EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Norge er også engasjert i en rekke andre aktiviteter og ordninger administrert av EU, og som EFTA-land har vi anledning til å delta i utformingen av nye tiltak og programmer.

EURYDICE er et europeisk nettverk som gir informasjon om utdanningssystemene i Europa. Virksomheten er konsentrert rundt databasen Eurybase. Norge deltar også i Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring ( CEDEFOP). Det er to interdepartementale EØS-spesialutvalg som behandler utdanning og forskning: Spesialutvalget for utdanning, arbeider hovedsakelig med gjensidig godkjenning av yrkeskompetanse og ledes av Universitets- og høgskoleavdelingen i Utannings- og forskjningsdepartementet (UFD). Spesialutvalget for forskning ledes av Nærings- og handelsdepartementet, med representasjon fra Forskningsavdelingen i UFD.

UFD er i tillegg representert i EØS-spesialutvalgene for kultur, offentlig støtte, SMB og immaterialrett, samt i EFTAs Ad hoc-gruppe for fri bevegelse av arbeidstakere. Overordnede og prinsipielle saker behandles i Koordineringsutvalget for EØS-saker, som er organisert under Utenriksdepartementet. Intern koordineringen av utdanningssamarbeidet med EU skjer hovedsakelig i Nettverksgruppen EØS utdanning. Gruppen fungerer dels som et informasjonsforum og dels som saksbehandlerinstans for overordnede utdanningssaker knyttet til EØS. Gruppen består av personer som representerer UFD i de nasjonale og Brussel-baserte komiteene for utdanningsprogrammene Sokrates og Leonardo da Vinci. Ansvaret for oppfølging av EØS-avtalen på avgrensede fagområder ligger hos den relevante fagavdelingen.

ContentEnd