Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om arrangementer, nyheter o.l.


RSS

Aktuelt fra UHR kan abonneres på via RSS-feed

ContentStart

Arbeidsgruppe om bedre forskerkarrierer og økt mobilitet

Publisert: 20.03.14

Er Norge en attraktiv forskningsnasjon? Kunnskapsministeren har løftet temaet rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling som ett av sine syv punkter for høyere kvalitet i norsk forskning. UHR har arbeidet med disse tema en stund og synes det er meget positivt at dette nå får et større fokus. UHR har opprettet en arbeidsgruppe, ledet av Kari Melby, som vil utarbeide et inspirasjonsnotat om "Attraktive karriereveier og økt mobilitet i forskning". Målet er å legge til rette for at institusjonene kan arbeide mer systematisk og helhetlig på dette området. 

Opprettelsen av arbeidsgruppen ble vedtatt etablert i 2013 som et samarbeid mellom UHRs forskningsutvalg og administrasjonsutvalg, og er bl.a. en oppfølging av UHRs workshop om samme tema 21. mai 2013. Melby-gruppen har sitt første møte 24. mars, men gruppen vil trolig legge vekt på en aktiv dialog med alle interessenter underveis i arbeidet.

Sammensetning:

 • Kari Melby, prorektor NTNU (leder)
 • Roland Jonsson, professor UiB
 • Odd Arne Paulsen, personaldirektør UiT- Norges arktiske universitet
 • Ann Elisabeth Wedø, direktør HiOA
 • Hege Rudi Standal, stipendiat SiN
 • Vibeke Helén Moe, nestleder i UHRs nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA)

Følgende drivkrefter bidrar alle til å løfte karriereutvikling og økt mobilitet høyere opp på dagsordenen:

 • Hvordan tiltrekke seg de beste? Økt internasjonal forskermobilitet og konkurranse om talentene internasjonalt merkes stadig tydeligere også i Norge
 • Økt internasjonal oppmerksomhet om temaet, med EU som viktigste aktør og arena 
 • Forventninger om og behov for bredere kontaktflate med næringsliv og øvrig arbeidsliv. Økt behov for ph.d.-utdannede og andre med forskerbakgrunn utenfor akademia
 • Høyere forventninger til bedre ledelse og mer forutsigbare karriereløp hos nye ansatte / de unge
 • Høyere kvalitetskrav stilles til institusjoner og ansatte:
  • Mer strategiske UH-institusjoner - bruker de menneskelige ressursene på en annen måte enn tidligere
  • Mer strategiske forskere - ønske/behov for å legge bedre grunnlag for suksess f.eks. i SFF, og Horisont 2020 / ERC, etc. 
 • Behov for mer forutsigbarhet og mer strukturerte karriereløp på grunn av mer konkurransebasert finansiering og flere tidsavgrensede prosjekter 
 • Innføring av innstegsstillinger som trolig vil kreve en annen og sterkere ramme rundt arbeidet med systematisk karrierearbeid

Hvordan tiltrekke seg og holde på talentene?

At norske forskningsinstitusjoner utdanner og tiltrekker seg høyt kompetente forskere, er avgjørende for norsk forsknings slagkraft både nasjonalt og internasjonalt. I Europa og andre steder er det nå et sterkere fokus på å utvikle en bedre politikk for å utvikle attraktive forskerkarrierer og for å tiltrekke seg og holde på de beste talentene. En rekke institusjoner og aktører engasjerer seg for å bidra til mer helhet og sammenheng på dette området, ikke minst internasjonalt.

EU setter agendaen

Den viktigste aktøren er trolig EU, men også ESF (European Science Foundation)/Science Europe , EUA (European University Association) og LERU (League of European Research Universities) er aktive på dette området. I store trekk arbeider disse organisasjonene for at økt mobilitet og utvikling av god karrierepolitikk skal fungere som viktige virkemidler for å heve omfang og kvalitet i europeisk forskning.

Mange temaer samtidig

I Norge er spørsmål knyttet til mobilitet og forskning som attraktiv karrierevei aktuelle på stadig flere områder. Temaet omfatter blant annet rekruttering, ph.d.-utdanning, mobilitet, karriereplanlegging, forsknings- og institusjonsledelse, midlertidighetsproblematikk, kjønnsbalanse, m.m. I økende grad ses denne delen av forsknings- og utdanningspolitikken som et kjerneområde for å styrke kvaliteten og den internasjonale gjennomslagskraften i kunnskapspolitikken, sett bl.a. i lys av Torbjørn Røe Isaksens syv punkter for norsk forskningspolitikk.

Karriere og mobilitet henger sammen

Mange av UHRs medlemsinstitusjoner ser dette området som svært relevant, ikke minst på bakgrunn av økt internasjonalisering og konkurranse om forskertalentene. Vi snakker altså både om å rekruttere og fremme mobilitet av personer til, innen og fra UH-sektoren i Norge og å legge til rette for gode karriereløp for alle vitenskapelige ansatte ved UHRs medlemsinstitusjoner. Gode muligheter for den enkeltes personlige og profesjonelle utvikling bidrar til å bygge gode forskningsmiljøer og til å tiltrekke seg og beholde de gode forskerne.

Charter & Code

Flere av institusjonene har signert det europeiske Charter & Code, og har følgelig forpliktet seg til å legge til rette for forskernes karriereutvikling. Dialogmøter og workshops mellom Forskningsrådet, UHR og institusjonene viser imidlertid at det er behov for mer systematisk tenkning omkring hvordan legge til rette for gode forskerkarrierer i og utenfor akademia.

Noen referansedokumenter:

 

Tilbake

ContentEnd